تَنْها ... زيرِ بارانــْ‏‎

هَنوز خَسْتِهـء بارانـِـ ديشَبَمـْـ


نفـس هــایـمْـ ـ تُنـد تنـد مـے زننـد

مـے شنـوـے ؟؟


قـلبَـمــ بـﮧ شُمـاره افـتـادِه !

تــُو ڪِـﮧمـܨتـوانـܨدعــایے کــטּ شمـارشَش مـعکــوس بـاشد .. !!!
   به دُنبــالــِ وـآژہ مَباش 

ڪَلمـ‌ ـات فَريبـِ ـماטּ م‍ے دَهند 

وَقت‍ے اَوليـטּ حَ‍ ـ ـــرفِ اَلفبـ ـآ سرش ڪلـ ـآہ ِبرود 

باي‍ـد ف‍ ـآتحـﮧ ڪَلمـ‌ ـات ديگر رـآ خ‍وانــدڪاش دنیا یڪـ ـ بار هم ڪہ شده 

بازیش را بہ ما مے باختـ ـ 

مگر چہ لذتے دارد 

ایـטּ بردهاے تڪرارے برایش بــہ هـر ڪـہ مـےگــویـَـمـ "تـــو"

بــہ פֿـوבشــ مـےگــیـرَב

چـــہ ســآבهـ اَنـב اینـہــآ نمـےבآنـنــב

هـیـچــڪـســ بـرآے مـَـלּ { تــــــــــ♥ـــــــــــــو } نمـےشوב
بـﮧ ڪـبــریتــــ نیـآزﮮ نیستـــ ! 

ـــــیـگآر رآ بَــر لبَــم مــﮯ گُـــבֿآرمـ ...

وَ بـﮧ בرבهآیـَـمـ فـڪـر مـﮯ کُـنَـمـ ، 

פֿـوבش آتـَـش مـﮯ گیــــرב ...ڪسـے ڪــﮧ زیــآב تـو פـَـرفــآشــ میگــــﮧ بــیـפֿـیــآلــ 

بیشتـَـر اَز هـمــﮧ فـِـڪــر و פֿـیــآلــ בآرهـ 

فـَقـَـط בیگــﮧ פـوصلـــﮧ ے بـَـפـثـــ نـَـבآرهـ 

چــوלּ פֿـَستـَستــــ...میـدونی بن بست ِ زنـدگی کـجـاست ؟

جــایــی کـه ...نـه حـــق ِ خــواسـتن داری ! 

نـه تــوانــایـی ِ فـــرامــوش کـــردن.بـــہـ سَــلـآمَتــــے ِ 

عِشق ـہـاے یـکـــ طَرَفــــہـ 

که میدونَـטּ نمیــــشـہ 

اَمــا בست اَز تَلــآش بَر نمے בارَטּ

alt


برچسب‌ها: شماره معکوس, نفس اخر, قلب شکسته, شعر تنهایی, عکس های تنهایی
نوشتـﮧ شده در سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:44 توسط ÐᗩƝÌ| |

طراحے: ☯ÐᗩƝÌ☯